Energiatõhusus - Mida analüüsida ja millal?

Oleme aidanud paljudel Klientidel leida lahendused hoone energiatõhusust puudutavatele probleemidele ning projekteerinud energiatõhusa hoone vastavalt Tellija soovidele. Vaata meie referentse, sest tehtud tööd annavad parima ülevaate selle kohta kuidas meie saame Teid aidata!

BIM Pro inseneri- ja arhitektuuribüroo eesmärgiks on pakkuda tellijatele kõrgekvaliteedilist ja professionaalset ehituse alast nõustamist ning parima kvaliteediga projekteerimise lahendusi. Meie personal koosneb oma ala parimatest inimestest, moodustades meeskonna, kelle eesmärk on pakkuda kaasaegset ning kiiret inseneri- ja arhitektuuribüroo teenust.

Üks peamisi väljakutseid energiasäästliku hoone projekteerimisel on vajadus mõista ja rakendada BIM projekteerimise põhimõtteid hoone kavandamisel. Hoone energiatõhusus ja dünaamiline simulatsioon on väga tätsad selles protsessis.  Koheselt tekivad arhitektil/tellijal küsimused: millised on võimalused, mida analüüsi tulemused mulle annavad ja milliseid analüüse peaksin tellima.

Hoone energiatõhususe analüüs ja simulatsioon annab tellijale kõrgekvaliteedilist ja usaldusväärset infot otsuste langetamiseks, mille põhjal projekteerija saab efektiivselt teostada optimaalse ehitusmaksumuse kuludega energiatõhusa lahenduse. Parima tulemuse saamiseks peab sellist integreeritud BIM projekteerimise kontseptsiooni rakendama juba kõige algsemast mahtude mudeli faasist kuni projekti lõpuni.

Energiatõhusus & BIM projekteerimine

Hoone energiatõhusus saab olema kriitiline tegur, mis hakkab mõjutama kogu edasist projekteerimise protsessi. BIM projekteerimise kontseptsiooni rakendamisel on  resultaadiks paremad energiatõhusad hooned vaid juhul, kui vastavaid põhimõtteid järgitakse ja rakendatakse juba hoone projekteerimise kõige algsemas eskiisi mahtude faasis – kindlasti enne kui võtme-tähtsusega otsused on vastu võetud.

EnergiatõhususUmbes 80% energiast hoone elukaare jooksul kulub ruumide kütmiseks, jahutamiseks ja muude seadmete tarbeks – ülejäänud 20% energiakulu moodustab materjalide tootmine, hoone ehitamine ja lammutamine.

Projekti algfaasis tehtud detailne energiatõhususe simulatsioon on edaspidi lähteülesandeks hoone välispiirete ja tehnosüsteemide kavandamisel, mis tagab hoone projektijärgsel ja ehitamisel simulatsioonis saadud sisekliima tingimused ja arvutatud energiakulud.

BIM projekteerimise kvaliteedi üks tunnuseid on, et hoone kasutusmugavus (vastavus kavandatud funktsioonidele) on kõrge ja jooksev energiavajadus seejuures võimalikult väike. Dünaamiline hoonesimulatsioon on vahendiks, et näha hoonet algusest peale toimimas tervikuna ning kontrollida oluliste kvaliteediparameetrite kujunemist.

BIM projekteerimine - simulatsioonide eesmärk

BIM mudeli eesmärk on anda jooksvalt värsket lähteinfot simulatsioonide teostamiseks. Simulatsioonide eesmärk on projekti võimalikult varajases staadiumis hinnata tekkivat kasutusmugavust ja energiavajadust. Kasutusmugavusena hinnatakse näiteks lõunapoolsetes ruumides tekkivaid õhutemperatuure suvekuudel, töötasapindade valgustatust loomuliku valgusega, valgusräigust, piirete temperatuure, ventilatsiooni ja konvektsiooni koosmõjust tekkivaid õhuvoolusid jne. Hoone geomeetria, avade paigutuse ja suuruse ning tehnosüsteemide lahenduste valikul analüüsime, kuivõrd hästi hakkab kavandatud hoone täitma oma funktsioone. Piirete ja tehnosüsteemide valikute põhjal antakse hinnang ka sellele, milline on tulevase hoone jooksev energiavajadus ja energiatõhusus.

Oluline on teada, et üldjuhul on kõige suurema mõjuga otsused, mis langetatakse eskiisis-mahtude modelleerimisel. Näiteks hoone kompaktsuse, orientatsiooni ning fassaadiavade paiknemise ja suuruse valikud on suure mõjuga nii sisekliimale kui energiavajadusele. Seega erinevaid otsuseid tuleks hoonesimulatsioonide ja variandivõrdlustega piisava põhjalikkusega toetada - õigustades näiteks väiksemate akende või paksema soojustuse kihi kasutamist välispiiretel.

Hoonesimulatsiooniks kasutatavad mudelid täienevad koos teiste ehitusinfo mudelite täpsustumisega. Algstaadiumis on suur osa infost mudelites eelduslik. Projekti arenedes asenduvad need tegelike valikutega. Erinevate variantide võrdlemise roll on näidata ühe või teise eeldusliku otsuse mõju lõpptulemuse kujunemisele. Eelmudeli (eelprojekt) staadiumis on mudelil piisav detailsus, mis võimaldab: teha ja esitada arvutused energiatõhususe miinimumnõuete täitmise kontrolliks, energiamärgise väljastamiseks ning on lähteülesandeks hoone välispiirete ja tehnosüsteemide kavandamisel.

BIM Pro aitab teil: